Bestuursleden gezocht

Op de gebieden: Personeel & Organisatie, Marketing & Communicatie en Bibliotheekzaken!

We zoeken versterking

Bibliotheek Hoogeveen is dé plek voor cultuur, kennis en inspiratie, waar je talenten ontwikkelt en waar we belangeloos verbinding maken met elkaar en samen het beste uit Hoogeveen halen. We stimuleren, ondersteunen, faciliteren en helpen inwoners om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving.

Daarnaast is de bibliotheek een broedplaats waar je andere Hoogeveners kunt ontmoeten.

Het bestuur wil graag versterking en is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Het gaat om verschillende aandachtsgebieden, namelijk: Personeel & Organisatie, Marketing & Communicatie en Bibliotheekzaken. Als bestuurslid heb je de mogelijkheid eigen interesses uit te diepen en relevante ervaring op te doen.

Het betreft onbezoldigde functies, maar onkosten worden vergoed.

We bieden je een interessante, kennisrijke omgeving, een sterk collegiaal team en netwerk van cultuurprofessionals.

De vacature

Conform onze statuten heeft een bestuurder een zittingsduur van 4 jaar (met een maximale verlenging van een bestuursperiode van 4 jaar) en hanteert het bestuur een rooster van aftreden, conform de cultural code of governance. Op grond hiervan zoekt de  Stichting Bibliotheek Hoogeveen de komende periode nieuwe bestuursleden met verschillende aandachtsgebieden. Het betreft aan de ene kant een uitbreiding van het aantal leden (van 4 naar 6). Gezien het rooster van aftreden zullen in de komende periode ook andere aandachtsgebieden vacant worden gesteld.  In de eerste helft van 2020 is het bestuur op zoek naar bestuursleden met de profielen Personeel & Organisatie,  Marketing & Communicatie en Bibliotheekzaken.

Profiel bestuur Stichting Bibliotheek Hoogeveen  

 De Bibliotheek Hoogeveen heeft als opdracht bij te dragen aan en de basis te vormen voor de kennis- en informatiesamenleving en is hierin een onmisbare schakel. De opdracht bestaat uit het stimuleren, ondersteunen, faciliteren en toerusten van inwoners om mee te kunnen doen en bij te kunnen dragen aan de moderne kennissamenleving. De bibliotheek ontwikkelt en vernieuwt zich naar een bredere organisatie, met een viertal programmalijnen: taal, digitaal, sociaal en verhaal. 

De Bibliotheek Hoogeveen is de broedplaats waar je andere Hoogeveners kan ontmoeten. "Ontwikkelen" is voorbereid zijn op morgen en voortbouwen op alles wat ons daarbij helpt. Het is onze rol de identiteit en cultuur van Hoogeveen uit te dragen en dat als grondstof voor de verbeelding van iedereen te gebruiken. Wij zijn écht Hoogeveens. Wij brengen de verbinding tot stand tussen inwoners, organisaties en informatiebronnen die onze stad en dorpen rijk zijn. Wij zijn het platform voor nieuwe perspectieven, en zorgen dat iedereen zich continu kan blijven ontwikkelen.  

De bestuursleden

Het stichtingsbestuur is eindverantwoordelijk voor de vaststelling van de missie en visie van de organisatie, het vaststellen van de beleidsdoelstellingen en de borging van de continuïteit van de organisatie. Het stichtingsbestuur delegeert verantwoordelijkheden en dagelijkse leiding aan de directeur, volgens het directiereglement.

De primaire verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur bestaan uit de volgende taken:

  • alles te doen wat nodig is om de stichting, gezien de doelstellingen en activiteiten, in het maatschappelijk verkeer te doen functioneren;
  • toezicht houden op de organisatie;
  • sparring partner zijn van de directeur;
  • zorgdragen voor de interne regelgeving in de zin van good governance;
  • aanstellen van de directeur
  • het optreden als bevoegd werkgever;
  • het financieel beheer, waaronder het goedkeuren van de begroting en de jaarrekening/jaarverslag.

Individuele bestuursleden hebben: 

 • affiniteit met de missie en visie van de organisatie en een positieve grondhouding ten opzichte van de strategische koers 2020-2024;
 • affiniteit met de verschillende doelgroepen waarvoor de stichting werkt;
 • kennis van de situatie in Hoogeveen: de politieke en bestuurlijke verhoudingen en voorzieningenstructuur;
 • brede belangstelling voor (vernieuwings)ontwikkelingen van de bibliotheek;
 • visie op het besturen op afstand en zijn ervaren in het besturen, hebben liefst ook bestuur- of werkervaring in een gemengde organisatie en zijn betrokken bestuurders;
 • organisatorische en strategische ervaring.

Het team

Het bestuur bestaat (bij voorkeur) uit 5-6 personen. Het bestuur als geheel beschikt over een goede spreiding van deskundigheid en ervaring. Het bestuur onderscheidt de volgende portefeuilles: 

  • Voorzitter & strategie
  • Financiën & risicobeheer
  • Personeel & organisatie
  • Juridische zaken & compliancy
  • Marketing & communicatie
  • Bibliotheekzaken en onderwijs

Qua persoonlijkheid zijn de bestuursleden teamplayers. Zij zien het belang van de sociaal-maatschappelijke rol van de bibliotheek in de samenleving en de daarbij behorende vernieuwingsagenda. Zij hechten belang aan diversiteit binnen het team ten aanzien van geslacht, leeftijd, ervaring en achtergrond van de individuele leden. Bij voorkeur komen de bestuursleden uit de regio Hoogeveen en omstreken en kennen zij de lokale uitdagingen van de bibliotheek.

De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen. Het bestuur is enthousiast, ambitieus, voldoende beschikbaar en opereert vanuit een positief kritische grondhouding. Het bestuur van de Bibliotheek Hoogeveen onderschrijft de cultural code of governance.

Wij bieden:

Wij bieden een kennisrijke omgeving, een sterk collegiaal team en netwerk van cultuurprofessionals. De bestuursleden hebben de mogelijkheid om de eigen interesses uit te diepen en relevante ervaring op te doen. Het betreft onbezoldigde functies, maar onkosten worden vergoed.

Reactie

De Bibliotheek Hoogeveen streeft naar een divers cultureel DNA en nodigt iedere kandidaat uit om te reageren, ongeachte culturele of sociale achtergrond. Kennis van en verbondenheid met ons werkgebied strekt tot aanbeveling. Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met Jan Lemstra, voorzitter van bestuur (0528 29 14 54 / j.lemstra@2xel.nl).

Op onze www.bibliotheekhoogeveen.nl lees je meer over de bibliotheek. Heb je belangstelling, stuur dan een beknopte motivatie en een (zakelijk) CV of de url naar jouw LinkedIn-profiel aan het bestuur, via j.lemstra@2xel.nl

 

Huidig bestuur

Het bestuur bestaat op dit moment uit de volgende personen:

De heer J. Lemstra - voorzitter

Mevrouw P.C. Tange - lid & vice-voorzitter

Mevrouw M.E. Rijk - lid

De heer N.A. van der Bruggen - lid